Κοινωνική & Πράσινη Επιχειρηματικότητα - Πρακτικά θέματα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

Μεθοδολογία εκπαίδευσης – Έντυπο υλικό

Για την αποτελεσματικότερη διεξαγωγή του εκπαιδευτικού προγράμματος γίνεται συνδυασμός θεωρίας και μελετών περιπτώσεων. Στόχος των μελετών περιπτώσεων είναι να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ θεωρίας και πράξης, προκειμένου να ενισχύσουν οι εκπαιδευόμενοι ικανότητες σε επίπεδο ανάλυσης και κριτικής αξιολόγησης. Το επίπεδο κατανόησης του εκπαιδευτικού υλικού εξαρτάται μεταξύ άλλων από τη συμμετοχή των εκπαιδευομένων κατά τη διάρκεια των εισηγήσεων.

Το υλικό του εκπαιδευτικού προγράμματος θα είναι σε ηλεκτρονική μορφή με πρόσβαση μέσω της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Οpen e Class του ΟΠΑ. 

 

Βασικά Χαρακτηριστικά του Προγράμματος

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα: 

  • χορηγεί πιστοποιητικό επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, 
  • έχει διάρκεια 36 ώρες σε δύο θεματικές ενότητες (modules), 
  • είναι αυτοχρηματοδοτούμενο,
  • διαθέτει κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας και
  • διενεργείται με Livestreaming (μέσω Microsoft Teams).
  • έχει συνολικό κόστος 800 €